ضوابط آموزش الكترونيكي سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1-    مندرجات فرم هاي ثبت نام بايستي دقيق و صادقانه تكميل شود.

2-    مسئوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرمهاي ثبت نام به عهده شخص داوطلب مي باشد.

3-  داوطلب موظف است برنامه هاي كاري خود را براساس برنامه آموزشي سامانه مهارت آموزي الكترونيكي آموزشگاه تنظيم نمايد .

4-    داوطلب موظف است طبق برنامه زمانبندي در دوره كلاسهاي عملي و آزمون شركت نمايد.

5-  غيبت غير موجه بيش از 15 درصد كلاسهاي عملي باعث محروميت داوطلب از ادامه دوره آموزشي مربوطه، شركت در آزمون و عدم پذيرش در دوره هاي آتي خواهد شد.

6-  داوطلبي كه در حين دوره آموزشي نسبت به ترك دوره اقدام نمايند، 6 ماه از ثبت نام در دوره هاي سامانه الكترونيكي محروم خواهد شد.

7-  داوطلب موظف است كليه ضوابط و مقررات آئين نامه هاي آموزشي و انضباطي سازمان ، قانون جرايم رايانه اي مصوب سال 1388 و ضوابط سايت هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را رعايت نمايد. در غير اينصورت داوطلب خاطي مطابق مقررات مذكور مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

8-  داوطلبي كه با توجه به نظر كميته انضباطي به سامانه، تجهيزات و ابنيه آموزشگاه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت مي باشند.

9-    سازمان هيچگونه تعهدي در قبال ايجاد اشتغال براي افراد آموزش ديده ندارد.

دریافت فایل دستورالعمل صدور مجوز اجرای آموزش های الکترونیکی در آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد

e learning1

 

برو بالا