• تقویم کلاسهای در حال اجرا
  • تقویم کلاسهای آرشیو شده

برنامه و ساعات کار آموزشگاه در رعایت ماده 25 آئین نامه مصوب 85/5/18

نام آموزشگاه : آموزشگاه فنی و حرفه ای نامیران  رشته : فن آوری اطلاعات ، خدمات آموزشی ، اموراداری ، امورمالی و بازرگانی   ویژه : خواهران/برادران شماره آخرین پروانه تأسیس: 11/1932

نشانی آموزشگاه : شهرستان بردسکن ابتدای طالقانی 1- انتهای قائم 1                                 شماره تلفن : 05155429887

sabtenam1

نام دوره

شماره استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ساعت تشکیل

کلاس ها

تاریخ آزمون

تاریخ تشکیل

کارگاه عملی

نام مربی

ظرفیت

دوره

پیش نیاز

دوره

 

هزینه ثبت نام

 

(ریال)

 

رایانه کار ICDL درجه 2

2513-53-040-1

   

همه روزه

 
 ------

فاطمه نجفی

25 نفر

 ندارد
شهریه طبق منطقه

 

 

 

 

برنامه و ساعات کار آموزشگاه در رعایت ماده 25 آئین نامه مصوب 85/5/18

نام آموزشگاه : آموزشگاه فنی و حرفه ای نامیران  رشته : فن آوری اطلاعات ، خدمات آموزشی ، اموراداری ، امورمالی و بازرگانی   ویژه : خواهران/برادران شماره آخرین پروانه تأسیس: 11/1932

نشانی آموزشگاه : شهرستان بردسکن ابتدای طالقانی 1- انتهای قائم 1                                 شماره تلفن : 05155429887

sabtenam1

نام دوره

شماره استاندارد

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ساعت تشکیل

کلاس ها

تاریخ آزمون

تاریخ تشکیل

کارگاه عملی

نام مربی

ظرفیت

دوره

پیش نیاز

دوره

هزینه ثبت نام

(ریال)

رایانه کار ICDL درجه 2

2513-53-040-1

   

همه روزه

 
 ------

فاطمه نجفی

25 نفر

 ندارد
شهریه طبق منطقه
برو بالا